Информационен портал

Smart Waste Свиленград

Smart Waste Свиленград е онлайн информационен портал, част от демонстрационния проект за интелигентно сметосъбиране по Проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0076 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, за алтернативно изчисляване на такса битов отпадък.
Мобилно приложение
• Наблюдавайте за нередности
• Сканирайте кода на съда за отпадъци
• Докладвайте
https://smartwaste.risk.bg/wp-content/uploads/2023/02/loga.png

Количество битов отпадък

Общо количество на извозения битов отпадък.

Средна норма на натрупване за общината, изразена като количество на образуваните отпадъци от физически лица спрямо броя на жителите по последни данни на населението по настоящ адрес.