Информационен портал

Smart Waste Свиленград

Smart Waste Свиленград е онлайн информационен портал, част от демонстрационния проект за интелигентно сметосъбиране по Проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0076 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, за алтернативно изчисляване на такса битов отпадък.
Мобилно приложение
• Наблюдавайте за нередности
• Сканирайте кода на съда за отпадъци
• Докладвайте
http://smartwaste.risk.bg/wp-content/uploads/2023/02/loga.png